Generelle betingelser

Nedenforstående generelle betingelser gjelder avtaler som inngås med SOS Veihjelp vedrørende veihjelp, når du bestiller veihjelp, og veihjelpen ikke dekkes av forsikring/mobilitet eller medlemskaps abonnement.

Du samtykker da samtidig til at disse generelle betingelser tas i bruk.

SOS Veihjelp kan til enhver tid endre disse generelle betingelser og gjelder da fra den dato betingelsene offentliggjørelse på vår hjemmeside www.sosveihjelp.no

SOS Veihjelps retningslinjer for behandling av personopplysninger kan ses på hjemmesiden www.sos.eu.

Levering og betaling

Vi kan tilby veihjelp for alle kunder i Norge mot kontant betaling. 

Veihjelpen ytes kun på vei eller områder omfattet av vegtrafikkloven, og som er tilgjengelig og fremkommelig for SOS Veihjelps redningskjøretøy.

Vi forbeholder oss retten til etter eget valg å avvise en anmodning om veihjelp uten forsikringsdekning, mobilitet eller medlemskaps abonnement.

Betaling skal skje kontant på stedet til den bilberger som yter veihjelpen eller via vår sikre betalingsløsning* på vores hjemmeside www.sosveihjelp.no. Vi aksepterer de fleste betalings- og kredittkort.

Når betalingen er gjennomført gjennom betalingsløsningen på hjemmesiden sendes en kvittering via sms og/eller e-mail.

*) SOS Veihjelp samarbeider p.t. med ePay som leverandør av betalingsløsningen. ePay er underlagt PCI-DSS og er sertifisert på høyeste nivå 1 (www.pcisecuritystandards.org).

Priser

Pris for veihjelpen opplyses ved bestillingen basert på dine gitte opplysninger. Når du har akseptert prisen rekvirerer vi ut veihjelpen.

Når bestillingen av veihjelpen er formidlet til lokal bilberger sender vi en ordrebekreftelse via sms og/eller e-mail.

Dersom det i etterkant viser seg at dine angitte opplysninger var ukorrekte eller ufullstendige, kan prisen på veihjelpen bli endret. Det samme gjelder dersom det måtte være behov for spesialutstyr som normalt ikke er en del av et redningskjøretøy. 

Du må selv dekke eventuelle utgifter til tredjepart i forbindelse med veihjelpen, herunder utgifter til eventuelle reservedeler, drivstoff, oppbevaring, samt eventuelle bom - og fergeutgifter mm.

Pris for reservedeler, tilgjengelige for kontantkjøp på stedet, opplyses på forespørsel av den bilberger som yter veihjelpen.                                        

Avbestilling

Dersom oppdraget avbestilles før den lokale bilberger har påbegynt oppdraget, belastes du ikke for oppdraget. Dersom oppdraget er påbegynt belastes du for den avtalte pris.

Ansvarsforhold

SOS Veihjelp er erstatningsansvarlig etter norsk lovs alminnelige regler med de begrensninger som følger av disse generelle betingelser.

SOS Veihjelp kan kun gjøres ansvarlig for skader eller tap dersom det direkte kan henføres tilbake til SOS Veihjelp sine tjenester etter inngått avtale om veihjelp. SOS Veihjelp er ikke ansvarlig for driftstap, avansetap eller annet indirekte eller avledet tap, og ei heller for skader eller tap som kunden kan tegne forsikring for i et norsk forsikringsselskap.

SOS Veihjelp sitt samlede erstatningsansvar i henhold til avtalen er begrenset til maksimalt fem mill. kroner. 

Krav om erstatning i forbindelse med en veihjelpsassistanse skal meldes skriftlig til SOS Veihjelp snarest mulig og senest to måneder etter assistansens utførelse. Kravet må meldes SOS Veihjelp før eventuell utbedring foretas.

Hvis det avtales at kjøretøyet etterlates og at nøkkelen legges ved kjøretøyet eller et annet sted utenfor SOS Veihjelp sin kontroll, skjer dette på kundens eget ansvar.

SOS Veihjelp kan søke regress mot eventuelle skadevolder.

Angrerett

Angrerett i medfør av Forbrukerkjøps-loven gjelder ikke ved følgende ytelser:

 

Reparasjoner eller tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende om å besøke forbrukeren.

 

Som følge herav har du ikke angrerett ved bestilling av veihjelp med betaling på stedet.

 

Angreretten gjelder heller ikke for kjøp av reservedeler som bestilles på stedet i forbindelse veihjelpen.

Mangler ved kjøpte reservedeler

Kjøpsloven sine regler for mangler kommer til anvendelse dersom det er feil eller mangler med de kjøpte reservedeler.

Ved en evt. reklamasjon skal henvendelse skje til den selgende bilberger, som fremgår av kvitteringen.

Det er et krav at reklamasjonen er berettiget, og at mangelen ikke er oppstått som følge av feilaktig bruk eller annen skadeforvoldende adferd.

Det skal reklameres innenfor rimelig tid etter, at mangelen er oppdaget.

Force Majeure

SOS Veihjelp påtar seg ikke ansvar for manglende eller forsinket levering av ytelser som følge af force majeure eller andre uforutsette hindringer eller vanskeligheter, som ligger utenfor SOS Veihjelp sin kontroll.

Som force majeure anses eksempelvis naturkatastrofer, ekstreme vær- og veiforhold, krig, terrorisme, opprør og uroligheter, inngrep fra myndigheter, brann, streik, lockout, blokade og andre arbeidskonflikter, samt manglende eller forsinket levering av ytelser fra SOS Veihjelp sine underleverandører, som skyldes force majeure.

Lovvalg og tingrett

Avtalen er underlagt norsk rett.

Et hvert spørsmål om forståelse av avtalen, dens innhold, omfang og oppfyllelse skal avgjøres i Oslo Tingrett.